பாரதிதாசன் தாலாட்டுகள் புலவர் த. கோவேந்தன் தொகுப்பு: த. கோவேந்தன் இல.வல்       உள்ளே…   பாவேந்தரின் தனித்தன்மை    2 தாலாட்டு ஓர் ஆய்வு    4 நாட்டுப் பாடல் இலக்கியம்    4 சொல்லாராய்ச்சி    6 கவிதைப் பொலிவு    8 வாழ்வெல்லாம் விழா    11 தாயும் தாலாட்டும்    12 மனவியல் ஆராய்ச்சி    13 தாலாட்டும் பள்ளும்    26 நீலமயில் வாகனன்    30 முல்லை நறுமலர்    34 அனுபந்தம்    38 பெண்குழந்தை தாலாட்டு    58 திராவிட அன்னை ஆண்குழந்தை தாலாட்டு    61 ஆண் குழந்தை தாலாட்டு    63 தாயின் தாலாட்டு    66 தோழிமார் தாலாட்டு    67 தங்கத்துப் பாட்டி தாலாட்டு    69 மலர்க்குழற் … Read more